Trả lời kiến nghị của cử tri

Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Văn bản số 403/UBND-KTTH ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.(27/02/2019)Thực hiện Văn bản số 403/UBND-KTTH ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương nghiên cứu xử lý các nội dung nổi cộm, bức xúc qua đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh;

 

UBND huyện trả lời kiến nghị cử tri của xã Cà Ná (từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018))(18/07/2018)Tiếp nhận Báo cáo số 27/BC-HĐND ngày 06/6/2018 của Hội đồng nhân dân huyện và Báo cáo số 22/BC-MTTN ngày 06/6/2018 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về việc tổng hợp ý kiến tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tỉnh, huyện từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018


Qua rà soát, tổng hợp, Ủy ban nhân dân huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

UBND huyện trả lời kiến nghị cử tri của xã Phước Diêm (từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018))(18/07/2018)


Tiếp nhận Báo cáo số 27/BC-HĐND ngày 06/6/2018 của Hội đồng nhân dân huyện và Báo cáo số 22/BC-MTTN ngày 06/6/2018 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về việc tổng hợp ý kiến tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tỉnh, huyện từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018


Qua rà soát, tổng hợp, Ủy ban nhân dân huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

UBND huyện trả lời kiến nghị cử tri của xã Phước Ninh (từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018))(18/07/2018)Tiếp nhận Báo cáo số 27/BC-HĐND ngày 06/6/2018 của Hội đồng nhân dân huyện và Báo cáo số 22/BC-MTTN ngày 06/6/2018 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về việc tổng hợp ý kiến tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tỉnh, huyện từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018


Qua rà soát, tổng hợp, Ủy ban nhân dân huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

UBND huyện trả lời kiến nghị cử tri của xã Nhị Hà (từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018))(18/07/2018)Tiếp nhận Báo cáo số 27/BC-HĐND ngày 06/6/2018 của Hội đồng nhân dân huyện và Báo cáo số 22/BC-MTTN ngày 06/6/2018 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về việc tổng hợp ý kiến tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tỉnh, huyện từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018


Qua rà soát, tổng hợp, Ủy ban nhân dân huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

UBND huyện trả lời kiến nghị cử tri của xã Phước Hà (từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018))(18/07/2018)Tiếp nhận Báo cáo số 27/BC-HĐND ngày 06/6/2018 của Hội đồng nhân dân huyện và Báo cáo số 22/BC-MTTN ngày 06/6/2018 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về việc tổng hợp ý kiến tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tỉnh, huyện từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018


Qua rà soát, tổng hợp, Ủy ban nhân dân huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

UBND huyện trả lời kiến nghị cử tri của xã Phước Minh (từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018))(18/07/2018)Tiếp nhận Báo cáo số 27/BC-HĐND ngày 06/6/2018 của Hội đồng nhân dân huyện và Báo cáo số 22/BC-MTTN ngày 06/6/2018 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về việc tổng hợp ý kiến tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tỉnh, huyện từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018


Qua rà soát, tổng hợp, Ủy ban nhân dân huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

UBND huyện trả lời kiến nghị cử tri của xã Phước Nam (từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018))(18/07/2018)Tiếp nhận Báo cáo số 27/BC-HĐND ngày 06/6/2018 của Hội đồng nhân dân huyện và Báo cáo số 22/BC-MTTN ngày 06/6/2018 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về việc tổng hợp ý kiến tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tỉnh, huyện từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018, 


Qua rà soát, tổng hợp, Ủy ban nhân dân huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau: