Tìm kiếm Văn bản pháp quy
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
1 27/09/2021 abc
111/QĐ-UBND 18/01/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
52/QĐ-UBND 13/01/2021 Quyết định về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2350/QĐ-UBND 31/12/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
2287/QĐ-UBND 28/12/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
145/2020/NĐ-CP 14/12/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
2017/QĐ-UBND 17/11/2020 về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
126/2017/QĐ-UBND 24/11/2017 Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở KHĐT và Trưởng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
94/QĐ-VPUB 24/11/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh
2255/QĐ-UBND 23/11/2017 V/v công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận.
95/QĐ-VPUB 23/11/2017 Phân công nhiệm vụ các Trưởng, Phó phòng và chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
391/QĐ-UBND 22/11/2017 V/v phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
388/QĐ-UBND 21/11/2017 V/v Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 139-CTr/TU ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
387/QĐ-UBND 21/11/2017 V/v Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
386/QĐ-UBND 21/11/2017 V/v thu hồi đất của Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Tân Giang giao cho UBND xã Nhị Hà quản lý.
124/2017/QĐ-UBND 21/11/2017 Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận
125/2017/QĐ-UBND 20/11/2017 V/v Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở TNMT; Trưởng, Phó Phòng TNMT các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
121/2017/QĐ-UBND 07/11/2017 V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2142/QĐ-UBND 03/11/2017 V/v ban hành Tiêu chí đánh giá đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020.
116/2017/QĐ-UBND 02/11/2017 V/v quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
111/QĐ-UBND 01/11/2017 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.
89/2017/QĐ-UBND 14/09/2017 V/v ban hành Quy chế Bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận.
1775/QĐ-UBND 11/09/2017 V/v ban hành kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân về dịch vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận năm 2017.
296/QĐ-UBND 08/09/2017 V/v chuyển giao phòng Kiểm soát TTHC thuộc Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh.
1754/QĐ-UBND 06/09/2017 V/v công bố bộ TTHC của Sở Văn hóa TTDL
86/2017/QĐ-UBND 06/09/2017 Bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định giải quyết TTHC theo cơ chế "một cửa" tại Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
1736/QĐ-UBND 05/09/2017 V/v sửa đổi điều 2 quyết định 1362 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh NT
31/08/2017 01/09/2017 V/v bãi bỏ Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 của UBND tỉnh NT ban hành Quy chế thu, nộp và quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
31/08/2017 31/08/2017 V/v ban hành giá dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
83/2017/QĐ-UBND 31/08/2017 V/v ban hành quy định chế độ hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
84/2017/QĐ-UBND 31/08/2017 V/v bãi bỏ Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 của UBND tỉnh NT ban hành Quy chế thu, nộp và quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1708/QĐ-UBND 31/08/2017 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận.
82/2017/QĐ-UBND 29/08/2017 V/v ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
81/2017/QĐ-UBND 25/08/2017 V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
78/2017/QĐ-UBND 21/08/2017 V/v điều chỉnh giá 156 dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo QĐ số 270/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của UBND tỉnh NT.
58/QĐ-UBND 03/08/2017 V/v ban hành đề án tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020.
1493/QĐ-UBND 31/07/2017 V/v phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách NN của ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
53/2017/QĐ-UBND 10/07/2017 V/v điều chỉnh chi phí nhân công trong tập đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh NT.
1345/QĐ-UBND 10/07/2017 V/v công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh NT.
1346/QĐ-UBND 10/07/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
52/2017/QĐ-UBND 06/07/2017 V/v ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
51/2017/QĐ-UBND 03/07/2017 V/v ban hành Quy định quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
50/2017/QĐ-UBND 30/06/2017 Phê duyệt phương án tiêu thụ nước sạch và quy định mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Cty CP Cấp nước Ninh Thuận
1231/QĐ-UBND 27/06/2017 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phát triển nhân lực tỉnh Ninh Thuận.
1232/QĐ-UBND 27/06/2017 V/v công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận.
1223/QĐ-UBND 26/06/2017 Công bố TTHC được sự chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận
1222/QĐ-UBND 26/06/2017 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Ninh Thuận.
1202/QĐ-UBND 22/06/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Ninh Thuận
48/2017/QĐ-UBND 21/06/2017 Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 80/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại Sở Công thương Ninh Thuận
47/2017/QĐ-UBND 21/06/2017 V/v ban hành Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.