Quy hoạch sử dụng đất

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thuận Nam.(19/04/2019)Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND, ngày 25/12/2018 về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Thuận Nam và Quyết định số 472/QĐ-UBND,  ngày 28/12/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thuận Nam.. Theo đó, Các nội dung chủ yếu như sau:


 

UBND tỉnh thông qua điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam.(15/12/2018)Ngày 14-12, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua điều chỉnh quy hoạch sử đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thuận Nam. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thuận Nam(07/02/2018)Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 473/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.(07/12/2017)Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 327/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

UBND tỉnh họp thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Thuận Nam(20/06/2017)Tại cuộc họp, Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp miền Trung đã trình bày dự thảo báo cáo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thuận Nam. Theo đó, diện tích điều chỉnh quy hoạch đất nông nghiệp đến năm 2020 trên 46.992 ha, tăng hơn 1.477 ha so với năm 2015; diện tích điều chỉnh quy hoạch đất phi nông nghiệp đến năm 2020 trên 8.544 ha, tăng hơn 4.424 ha so với năm 2015 và tăng 4.4 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ; diện tích điều chỉnh quy hoạch đất chưa sử dụng là trên 915 ha, giảm hơn 5.782 ha so với năm 2015...

Tài liệu Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thuận Nam để lấy ý kiến nhân dân.(24/12/2016)Căn cứ theo Điều 8 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về thực hiện Luật Đất đai 2013, tài liệu được công khai trên cổng thông tin điện tử UBND huyện Thuận Nam lấy ý kiến nhân dân bao gồm:

- Báo cáo tóm tắt ĐCQHSD đất huyện Thuận Nam đến năm 2020

- Danh mục công trình, dự án trong kỳ ĐCQH huyện Thuận Nam đến năm 2020

- Bản đồ ĐCQH huyện Thuận Nam đến năm 2020

Thời gian công khai trên cổng thông tin điện tử lấy ý kiến nhân dân: một tháng.